X
تبلیغات
زولا


 به علت حجم آن در گروههای مجزا مطالب تمام این قسمت را در ادامه مطلب قرار میدهم تا لود صفحه اصلی زیاد نشودترتیل قرآن با صدای حذیفی به صورت جزء به جزءزیباترین صدای قرآنی از جوان شیعه عربستانی به نام یوسف کالو علی فقط جزء 30ترتیل قرآن به صورت جزء به جزء با صدای استاد مشعریقرآن به صورت سوره به سوره با صدای استاد شاطری با کیفیت بالاقرآن به صورت سوره به سوره با صدای استاد شاطری با کیفیت پایینترتیل آیه به آیه برای آنهایی که به دنبال حفظ قرآن میباشند با قرائت درست عربی
ترتیل قرآن به صورت صفحه به صفحه از صفحه 1تا صفحه 162 با قرآن عثمان طه
ترتیل قرآن به صورت صفحه به صفحه از صفحه 162تا صفحه 604 با قرآن عثمان طهترجمه قرآن با صدا بری کسانی که میخواهند معنی و مفهوم آیات را در زمانهای کم خود در موبایل یا ام پی تری پلیر بیاموزند


ترتیل قرآن با صدای حذیفی به صورت جزء به جزءزیباترین صدای قرآنی از جوان شیعه عربستانی به نام یوسف کالو علی فقط جزء 30ترتیل قرآن به صورت جزء به جزء با صدای استاد مشعری
قرآن به صورت سوره به سوره با صدای استاد شاطری با کیفیت بالاقرآن به صورت سوره به سوره با صدای استاد شاطری با کیفیت پایینترتیل آیه به آیه برای آنهایی که به دنبال حفظ قرآن میباشند با قرائت درست عربیترتیل قرآن به صورت صفحه به صفحه از صفحه 1تا صفحه 162 با قرآن عثمان طه
ترتیل قرآن به صورت صفحه به صفحه از صفحه 162تا صفحه 604 با قرآن عثمان طه


ترجمه قرآن با صدا بری کسانی که میخواهند معنی و مفهوم آیات را در زمانهای کم خود در موبایل یا ام پی تری پلیر بیاموزند